หลักสูตรที่เปิดสอน


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) พุทธศักราช 2556
          - สาขาวิชาช่างยนต์
          - สาขาวิชาบัญชี
          - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
          - สาขาวิชาการโรงแรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) พุทธศักราช 2557
          - สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
          - สาขาวิชาการบัญชี
          - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
          - สาขาวิชาการโรงแรม